قیصی خشک حبه (عمده)

قیصی خشک به شکل حبه با استفاده از تجهیزات تولیدی مدرن 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید